dokumenty do pobrania  

DEklaracja Dostępności

 Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.   Tatrzańskie Centrum Kultury  „Jutrzenka” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Tatrzańskie Centrum Kultury „Jutrzenka” w Zakopanem.      
                                              Daty publikacji i aktualizacji    
Data publikacji strony internetowej: 10–09–2003. Data ostatniej aktualizacji: 17–08-2020.                                                       Status pod względem zgodności z ustawą  
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowych stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
brak możliwości zmiany orientacji wyświetlania treści strony,
brak przełącznika kontrastu,
zmiana rozmiaru strony/powiększenie tylko z pozycji przeglądarki internetowej,
strona wyświetlana tylko w języku polskim, brak możliwości zmiany języka.
Jednocześnie czynimy starania, aby treści były zrozumiałe dla osób niewidomych oraz osób, które wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych. Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.   
                Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 
   Oświadczenie sporządzono dnia: 22-09-2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.    
                                                               Skróty klawiaturowe   
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.                                                   Informacje zwrotne i dane kontaktowe   
  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Glista, jutrzenka@jutrzenkaz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 20 128 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.                                                                 Informacje na temat procedury 
 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.   
  Link do strony è https://www.rpo.gov.pl/pl   
                                                    Dodatkowe informacje    
Deklarujemy jednocześnie, że będziemy czynić starania, by strona internetowa placówki spełniała wszystkie wymagania prawne Ustawy o dostępności cyfrowej. 
                                               Dostępność architektoniczna  
Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” zlokalizowane jest w budynku na ulicy Grunwaldzkiej 3 w Zakopanem 34-500. Do wejścia od strony parku prowadzą schody. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, przy których potrzebna jest pomoc osoby trzeciej. W budynku nie ma windy.
Nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Nie posiada parkingu. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingach zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy. Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.     

podział godzin, regulaminy, dokumenty

Skip to content